TYPE PROJECTEN


Microprojecten

Microprojecten zijn kleinschalige projecten die gericht zijn op kleine lokale actoren, die in een termijn van maximaal anderhalf jaar uitgevoerd kunnen worden én bovendien een beperkte kostprijs (een maximale projectkost van € 12.000 met een maximale cofinanciering van € 7.200) hebben. Ze zijn eenvoudig en concreet omschreven met zeer meetbare en controleerbare effecten, realisaties en indicatoren.
Voor deze projecten is er een vereenvoudigde administratieve procedure. Deze projecten dienen aan het einde van hun looptijd éénmalig een declaratie in, met daarin de bewijzen van volledige uitvoering van het project. Dit volstaat om over te gaan tot uitbetaling. Bij goedkeuring van het microproject bepaalt de LAG wat als bewijs van realisatie verwacht wordt en dit wordt opgenomen in de goedkeuringsbrief.
 

Koepelprojecten

Een koepelproject bestaat uit een verzameling van afzonderlijke projecten rond een gelijkaardige projectdoelstelling.  Het project wordt uitgevoerd onder de koepel van een coördinerende organisatie en administratief behandeld als één project. Het koepelproject moet inhoudelijk meerwaarde bieden voor de delen ervan en de bundeling van deelprojecten moet duidelijke baten en voordelen bieden. Verder dient het project ook evenwichtig te zijn inzake enerzijds koepelwerking en de realisatie uit de deelprojecten. De coördinerende organisatie treedt op als promotor en verlicht de projectadministratieve lasten voor de copromotor(en) door de financiële en administratieve verantwoording (declaraties) naar de beheersdienst voor hen uit te voeren. Koepelprojecten kunnen zowel dienstverlenings- als investeringsprojecten zijn die variëren van lokale tot bovenlokale projecten op respectievelijk kleine tot grote schaal binnen een LEADER-gebied. De LAG kan ook zelf optreden als regisseur van koepelprojecten. Een koepelproject heeft een minimale projectkost van € 50.000.
 

Samenwerkingsprojecten

Een samenwerkingsproject is een project tussen twee of meer binnenlandse of buitenlandse LEADER-gebieden of gebieden die volgens de  principes van artikel 31 van verordening (EU) 2021/1060 zijn afgebakend, om een of meer doelstellingen van de LOS te realiseren.
De uitvoering van een project gebeurt door de Lokale Actiegroep zelf, een publiek-privaat samenwerkingsverband binnen Vlaanderen of kan gedelegeerd worden naar een promotor in het betrokken gebied. Binnen een samenwerkingsproject coördineert één partij (Leadpartner) de werkzaamheden.
De LAG is verplicht om tijdens de looptijd van de programmaperiode minimaal één samenwerkingsproject met een partner van buiten het Vlaams Gewest uit te voeren.
De LAG moet daarvoor samenwerkingsprojecten opzetten met andere Leadergebieden voor het bereiken van één of meerdere doelstellingen uit de eigen LOS. De samenwerking kan zowel interterritoriale (tussen gebieden binnen dezelfde lidstaat) als transnationale projecten (tussen gebieden van verschillende staten binnen en buiten de EU) omvatten. Als een gebied niet erkend is als LEADER-gebied kan er samengewerkt worden mits er een soortgelijke methodologie als LEADER aanwezig is bv CLLD (Community Led Local Development of ‘door de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling’) publiek-privaat samenwerkingsverbanden, e.d.
 

Reguliere projecten

Reguliere projecten zijn projecten die niet onder één van de drie andere types projecten vallen. Ze vallen dus niet onder de definitie van een microproject, een koepelproject of een samenwerkingsproject.
Een regulier project heeft een projectkost van minimaal € 12.000.
Verder worden maximale cofinanciering vanuit het LEADER-programma van het Hageland afgetopt afhankelijk of het regulier project een investerings- of dienstverleningsproject is.
 
De LAG Hageland+ legt ook plafonds op voor cofinanciering van reguliere projecten :
 
60% Cofinanciering Reguliere projecten  
Type project Maximale cofinanciering
Dienstverleningsproject 40.000€
Investeringsprojecten 100.000€