MISSIE LEADER-WERKING HAGELAND+


De hoofdopdracht van de vzw LEADER-werking Hageland+ bestaat erin de duurzame ontwikkeling van het Hageland te ondersteunen door te investeren in de lokale gemeenschap, de plattelandseconomie te stimuleren en  financiële ondersteuning te voorzien aan projecten en initiatieven die in de lijn liggen met de  Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) voor de regio.
Plattelandsprojecten komen in aanmerking als ze passen binnen één van onderstaande strategische doelstellingen:
 
Thema : “levendige en leefbare dorpen”
 1. Uitbouw van het sociocultureel weefsel via investeringsprojecten
 2. Zorg dragen voor kwetsbare groepen binnen de dorpsgemeenschappen (senioren, jongeren,  zorgbehoevenden, mensen in éénzaamheid, in kansarmoede…)
 3. Vergrijzing zien als een kans
 4. Ondersteunen van buurtwinkels en lokale economie
 5. Aanwakkeren van burgerschap en vrijwilligerswerk
 6. Aanpakken mobiliteitsarmoede
 7. Stimuleren deel- en circulaire economie
Thema : “innovatie en duurzame lokale landbouwproductie en afzet, en valorisatie van biomassaresten”
 1. Landbouwverbreding in de hand werken
 2. Verduurzamen van voedselvoorziening inclusief korte keten en streekproducten
 3. Duurzame en milieuvriendelijke landbouw stimuleren
 4. Samenwerking tussen landbouw, omgeving en natuur stimuleren
 5. valorisatie biomassaresten aanmoedigen
Thema “biodiversiteit en landschapskwaliteit”
 1. Klimaatacties in buurten en gemeenten, inclusief klimaatadaptatie en mitigatie stimuleren
 2. Meer toegankelijke groen nastreven
 3. Toegankelijke fiets- wandel- en trage wegen realiseren
 4. Educatie rond samenhang milieu – landbouw – leefbare dorpen
 5. Landschapskwaliteit en biodiversiteit in de hand werken
   

De opbouw van LEADER-projecten is bovendien zeer specifiek. De projecten moeten voldoen aan de 7 LEADER-kenmerken:

 • Bottom-up
 • Innovatief
 • Multisectoraal en geïntegreerd
 • Gebiedsgericht
 • Beoordeeld en begeleid door Publiek-Privaat partnerschap (Lokale Actiegroep)
 • Netwerk
 • Samenwerking