NL  NL   FR  FR   EN  EN

ONTMOET JE BUREN : HAGELAND - HASPENGOUW - HESBAYE BRABANCONNE

 

 

'Onderlinge verrijking door ervaringsuitwisseling en het opzetten van gemeenschappelijke plattelandsontwikkelingsprojecten'

Doelstelling project

Gezien de geografische ligging van de 3 gebieden, Hageland  Haspengouw en Hesbaye brabançonne, aansluitend is en sterke gelijkenissen in landschap plattelandsbeeld en cultureel erfgoed terug te vinden zijn, is door de trilaterale erkenning van deze gelijkenissen samenwerking en gezamenlijke promotie mogelijk. Een dergelijke samenwerking vormt derhalve een hefboom voor het versterken van de regio en voor het bevorderen van ontmoetingen en uitwisselingen  tussen plattelandsactoren en inwoners.

De hefboom wordt verkregen door het multiplicatoreffect, de bovenlokale uitstraling, het imagoversterkend en identiteitsbepalend karakter voor de regio. Hierdoor zal de samenwerking ook een economische finaliteit met zich meebrengen.

Het project wil zich toespitsen op 3 pijlers:

 • Verdere toeristische ontsluiting (fietsen, wandelaar...) van de drie samenwerkende Leader regio's over de provincie en taalgrenzen heen.
 • Versterking van de regionale identiteit door uitstraling naar de aangrenzende buurtregio's.
 • Interregionale samenwerking die de leefbaarheid (sociale netwerken) van de regio verhoogt met hefboomeffecten op economisch, toeristisch en cultureel vlak.

Organisatie van het project

Het project wordt aangestuurd door een stuurgroep van vertegenwoordigers uit elke Leaderregio. De taak van deze stuurgroep bestaat erin:

 • sturen van de samenwerking;
 • creëren van draagvlak binnen de Leadergebieden voor samenwerkingsproject;
 • krijtlijnen uitzetten voor oproep kleine projecten binnen de samenwerking (met uitwerking & resultaat in de drie Leadergebieden), opvolging projectoproep, eerste selectie beoordeling van de ingediende projecten.

Deze projectgroep komt 4 à 5 maal per jaar samen.

Het project wordt ook in drie delen uitgewerkt en zal gespreid worden over 3 jaar.

 • 2011 : Regionaal overleg.
 • 2012 : Selectie en uitwerking van deelprojecten.
 • 2013 : Promotie & communicatie.

1) Regionaal overleg: mogelijke actiepunten eerste werkjaar (2011):

 • Aanstellen stuurgroep;
 • Creëren van draagvlak (platform) en inventaris (wie zijn de spelers, troeven van de verschillende regio’s, gezamenlijke krachtlijnen);
 • verfijnen strategische doelstellingen van het project;
 • uitwerken/goedkeuren van actieplan 2011-2013;
 • Ontwikkeling gezamenlijk campagnebeeld;
 • Ontmoetingen tussen betrokken partners (Alle leadergemeentes, toeristische diensten, toeristische sector, sociale economie, culturele organisaties en vzw rond erfgoed, plattelandsactoren..) en dit door middel van :
  • Georganiseerde rondreis in regios en /of, ontspannende verkenningstochten in de 3 regio's van HHH;
  • Studiedag (met workshops) : kennismaking en regionale best practices.
 • Eerste van drie ontmoetingen (ieder Leadergebied komt aan de beurt), insteek via gezamelijke streekproductenmarkt. Daarenboven, toeristische info, culturele uitwisseling (muziek, kunst,...) etc);
 • Voorbereiding en presentatie projectoproep.

Volgende activiteiten werden reeds ondernomen:

2) Selectie en uitwerking van deelprojecten: mogelijke actiepunten tweede werkjaar (2012)

 • Beëindigen projectoproep (eind febr. begin maart);
 • Projectuitwerking en opvolging;
 • Vorming voor toeristische gidsen: Het idee is dat de gidsverbonden (mischien ook personeel van culturele centra, toeristische huis en patrimonium vzw e.d.) in de verschillende regio's worden opgeleid door hun collega's uit de aanpalende regio's;
 • Wedstrijdoproep;
 • Gastronomie : informeren Horeca over aanbod streekproducten en ondersteuning bij aanpassing menukaarten (indien bvb. minstens één streekproduct uit elk Leadergebied op de kaart komt);
 • Reportages;
 • Tweede ontmoeting : insteek markt streekproducten met allerlei randactiviteiten mogelijk.

Volgende activiteit werd reeds ondernomen:

Op komst:

 • toeristische opleiding (ambtenaren toerisme - gidsen) in de 3 regio's (weldra kan je hier inschrijven).

3) Promotie en Communicatie: mogelijke actiepunten derde werkjaar (2013)

 • Gezamenlijke brochure;
 • Website of koppelen aan bestaande toeristische websites of leaderwebsites;
 • Promotie gesubsidieerde projecten;
 • Zomer van HHH -gidsen wandelingen fietsroutes met toeristische informaties (restaurants met streekproducten, patrimonium attracties, gastenverblijven, B&B …);
 • Wedstrijd / zoektocht, etc.;
 • Derde ontmoeting : insteek markt streekproducten met allerlei randactiviteiten mogelijk.

Budget

Iedere Leadergebied heeft een eigen budget dat enerzijds gebruikt zal worden voor gezamenlijke activiteiten en publicaties en anderzijds voor Leadergebied gebonden acties.

Het budget moet nog in detail worden uitgewerkt maar elementen die zeker in het budget moeten opgenomen worden zijn :

 • vorming gidsen;
 • vertalingen;
 • studiedag en rondreis;
 • projectoproepen;
 • jaarlijkse ontmoetingen;
 • communicatie;
 • fiestroute signalisatie (voor Hesbaye Brabançonne).