NL  NL   FR  FR   EN  EN

SAMENWERKINGSPROJECT HELEMAAL VAN HIER

Hageland+

Samenvatting: 
Het project ‘Helemaal van Hier’ is een sensibiliseringscampagne om consumenten en bedrijven aan te zetten om lokaal te kopen.  Door lokaal te kopen blijven dorpen immers beschikken over winkels die basisvoorzieningen en meer aanbieden. Maar lokale handelszaken zorgen ook voor ontmoeting, voor ondersteuning van het lokale verenigingsleven en voor veerkrachtige dorpen. Wanneer ook lokale winkels de reflex ontwikkelen om lokaal aan te kopen, krijgen ook landbouwers en andere aanbieders van streekproducten rechtstreeks toegang tot een grotere en interessante markt. In zes gemeenten, verspreid over twee LEADER-gebieden worden netwerken van producenten en winkeluitbaters opgericht, wordt er samen met de winkeluitbaters campagnemateriaal en vaardigheden ontwikkeld en uitgewerkt en is er een coaching van winkeluitbaters. Binnen het LEADER-gebied Hageland worden gelijkaardige initiatieven ondernomen op regioniveau. 

Looptijd: 
Het project loopt van 18/11/2020 tot 30/06/2022 

Partners 
Hoofdpromotor: LEADER Kempen Oost (vzw Rurant) 
Co-promotoren : 
Vzw LEADER-werking Hageland 
Vzw De Ruisbroekmolen (coördinator regio Hageland)  
Gemeente Retie 
Gemeente Balen 
Gemeente Oud-Turnhout 
Gemeente Bierbeek 
Stad Zoutleeuw 
Gemeente Lubbeek 

Budget  
Het globale budget voor dit project is € 150.306,25 
Hiervan wordt  € 80.000besteed in de LEADER-regio Hageland en € 70.306,25in de LEADER-regio Kempen-Oost. 

Doelstellingen 
Strategische doelstellingen: 
Versterken van de lokale economie 
Versterken van de sociale cohesie 
Beperken van voedselkilometers 
 
Operationele doelstellingen: 
ondersteunen lokaal beleid economie  
dynamiseren / reactiveren bestaande initiatieven   
kennisuitwisseling lokale handelaars 
Verhoogd lokaal aankopen door de eigen inwoners 
 
Acties 
Actie1: Gemeentelijke Ronde Tafel ‘lokaal aankopen’  
Als opstart hebben we nood aan sterke netwerken waar producenten en winkeluitbaters elkaar tegenkomen zodat ze weten dat ze bestaan.  
 
Het opzetten van een nieuw lokaal netwerk of het dynamiseren van een bestaand lokaal netwerk van lokale handelaars (detailhandel, korte keten landbouwers,…).   
 
Een ‘ronde tafel lokaal aankopen’  
zorgt voor een lokaal draagvlak voor het project 
stimuleert afspraken en samenwerkingen tussen lokale handelaars 
biedt ruimte tot overleg en afstemming 
… 
Concreet: 
Inventarisatie lokale handelaars (korte keten landbouwers, detailhandelaars, producenten,…) 
Inventarisatie lokale overlegstructuren 
2 bijeenkomsten Ronde Tafel Lokaal Aankopen per jaar en per gemeente 
 
Actie2: Sensibiliseringscampagne  
Doel is om samen met de winkeluitbaters campagnemateriaal te ontwikkelen en vaardigheden te ontwikkelen zodat ze ook in de toekomst zelf aan de slag kunnen om de doelstellingen van ‘Helemaal van Hier’ te realiseren. Het uitwerken van campagnemateriaal en coaching van winkeluitbaters vormt dan ook een tweede pijler van het project. 
 
Met deze sensibiliseringscampagne worden twee doelgroepen beoogd: 
Consumenten: lokale bevolking ter stimulatie van het meer lokaal aankopen 
B2B: lokale handelaars van het meer lokaal met elkaar samenwerken ‘ik werk lokaal’ 
 
Voor het uitdenken en uitwerken van een dergelijke campagne zal er samengewerkt worden met een extern communicatiebureau. 
 
Belangrijke uitgangspunten en elementen die meegegeven worden voor het uitwerken van de opdracht zijn o.a.: 
Optimaal gebruik maken van bestaande initiatieven (evenementen,…) en informatiekanalen; 
Bestaande Toolbox totally locally als sterke inspiratiebron die deels vertaald kan woorden naar de Vlaamse modaliteiten; 
Look-and-feel optimaal afstemmen op de bestaande streekidentiteit van de regio (Regio Hageland, Kempen) 
Lokale handelaar als een soort van ‘kwaliteitslabel’: Kent u, Garandeert service, Helpt u 
 
Actie3: LAB’s  
In de zoektocht naar een sterkere binding tussen lokale handelaars en de lokale consumenten worden verschillende concepten uitgetest, gaande van bestaande lokale markten (markt met en van lokale handelaars) die opgewaardeerd worden, over een versterking van lokale cadeaubonnen tot eventuele vernieuwende elementen zoals een eigen lokale munt. 
 
Het is aan de ‘Ronde Tafels Lokaal Aankopen’ om hieromtrent ideeën te verzamelen en een keuze in te maken.  Deze bottom-up manier van werken moet zorgen voor voldoende draagvlak bij en participatie van de lokale handelaars. 
 
Elke gemeente kiest haar eigen activiteit, haar eigen LAB (worden er gelijkaardige keuzes gemaakt, dan kan er uiteraard over gemeenten heen samengewerkt worden).  Op deze manier worden in het project verschillende concepten lokaal uitgetest die vervolgens op projectniveau geëvalueerd (werkt, werkt niet, leerpunten,…) en met elkaar vergeleken worden waardoor er heel wat kennisuitwisseling ontstaat.  
 
Actie 4: Kennisverankering en kennisdeling  
Op basis van de verzamelde kennis uit de acties 1 t/m 3 wordt een instrumentenkoffer samengesteld bestaande uit: 
sjablonen en handleidingen 
bruikbaar campagnemateriaal (raamaffiches,…) 
inspirerende en beschreven voorbeelden van acties en initiatieven 
… 
Dit alles wordt verzameld in een (digitale) gereedschapskoffer zodat deze deelbaar is naar andere lokale besturen die soortgelijke initiatieven op poten willen zetten. 
 
Er wordt ook een kennisdeling opgezet naar andere lokale besturen over de resultaten van het project. Dit met aandacht voor succesverhalen en faalfactoren en met een voorstelling van de instrumentenkoffer waar ze zelf mee aan de slag kunnen. 
 
Hiervoor wordt er gezocht naar aansluiting bij reeds bestaande initiatieven naar deze doelgroep (lokale besturen) rond deze thematiek (leefbaarheid, lokale economie). 
 
Actie 5: Projectcoördinatie  
Aangezien het een samenwerkingsproject is waarin intensief samengewerkt wordt over twee gebieden heen, met zes verschillende gemeenten en met heel wat andere actoren, is er nood aan de nodige projectcoördinatie en afstemming. 
 
De projectcoördinatoren ondernemen hiertoe de volgende concrete acties: 
Bilaterale afstemmingsmomenten met de deelnemende gemeenten 
Regelmatige afstemming tussen de twee projectcoördinatoren (projectgroep): opvolging, afstemming, afspraken projectadministratie, gezamenlijke communicatie, … 
Afstemmingsoverleg tussen alle partners (stuurgroep)  (min. 2x/j) 
Rapporteringen verslaggevingen, opmaken van declaraties, voortgangsverslagen 
…